Chiyeko

10 tekstów – auto­rem jest Chiyeko.

Obiek­ty­wizm i pew­ność względem włas­ne­go 'ja' is­tnieje tyl­ko wte­dy, kiedy nieświado­my jes­teś możliwości. 

myśl • 6 maja 2012, 12:44

Wreszcie wyszło słońce. A mnie jest tak strasznie smut­no, kiedy jest za szybą. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 marca 2012, 17:30

Bez­ludna wys­pa? Ro­bi się przy­jem­nie, gdy jest się tam we dwoje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 grudnia 2011, 18:48

Bib­lia jest lis­tem miłos­nym do każde­go z nas. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 grudnia 2011, 18:47

Zaw­sze ja­koś skończyć trzeba. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 listopada 2011, 18:46

Chcę być każdym spot­ka­nym człowiekiem, żeby widząc różnicę między mną, a ty­mi ludźmi, stać się właśnie sobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2011, 10:13

By wyg­rać, nie wys­tar­czy zde­cydo­wać się na walkę. Trze­ba jeszcze zde­cydo­wać się na zwycięstwo. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 listopada 2011, 15:39

Tłumacz - słyszy to, co ludzie mówią, ale mu­si prze­kazać to, co myślą. 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 12 listopada 2011, 14:45

Nie poz­ba­wiaj skrzy­deł tych, którzy nie mogą się wznieść. Oni, mi­mo wszys­tko, na­dal chcą lecieć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 listopada 2011, 15:18

Kiedy jes­teśmy smut­ni al­bo źli, zaz­wyczaj ro­bimy bez­sensow­ny hałas. Hałas, który choć przez chwilę zagłusza nasze smut­ne lub złe myśli. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 listopada 2011, 20:00
Chiyeko

Chcę być każdym spotkanym człowiekiem, żeby widząc różnicę między mną, a tymi ludźmi, stać się właśnie sobą.

Zeszyty
  • Inspiracje~ – To co do­daje skrzy­deł two­rom mo­jej wyob­raźni.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chiyeko

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność